מחלקת החינוך, הנוער והספורט

בקשה לאישור לימודי חוץ

אנו החתומים מטה,

במקרה של הורה עצמאי חובה למלא הצהרה והתחייבות להורה עצמאי שים לב יש לסמן את – הסעיף המתאים

הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1 .הנני מצהיר ומתחייב כי:
2. הנני מצהיר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
(להלן האחראי -הנוסף).

* חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.

במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין.

שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא
מכתב המפרט את סיבת הבקשה
אנו הורי התלמיד/ה מצהירים בזאת ומסכימים לכך כי לאור העובדה שביקשנו להעביר את בננו/בתנו לבית ספר שאינו בתחומי המועצה למרות שיש לרשות מסגרת עבור ילדנו, הרשות לא תישא בכל הוצאה שהיא כולל הוצאות הסעה כלשהם, וכל עלויות ההסעה יחולו עלינו. באחריותנו לדאוג להגעה ואיסוף של ילדינו מבית הספר. הסכמה זו ניתנת עד סוף לימודי בננו/בתנו בבית הספר.

אבקש לקבל את הביטול באמצעות:
חתימה: